O firmie

Gminna Spółdzielnia „SCH” 32-608 Osiek, ul. Kościelna 3
REGULAMIN AKCJI
„GS SCH OSIEK I BLISKI RAZEM DO KINA”
1. Organizatorem akcji jest GS SCH Osiek ul. Kościelna 3, 32-608 Osiek.
2. Akcja jest organizowana w placówkach spożywczych:
- sklep nr 2, ul. Główna 375, 32-608 Osiek
- sklep nr 4, ul. Browarna 3, 32-608 Osiek
- sklep nr 5, ul. Kasztanowa 1, 32-607 Polanka Wielka
- sklep nr 6, ul. Długa 177, 32-607 Polanka Wielka
3. Czas trwania konkursu: 13.03.2023 21.04.2023 r.
4. Do akcji mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, które w okresie akcji dokonywały zakupów w sklepach spożywczych GS
„SCH” Osiek sieć BLISKI i zbierały dowody zakupu, udzielą odpowiedzi na zadanie
konkursowe
5. Z akcji wyłączeni są pracownicy wszystkich sklepów GS SCH Osiek.
6. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 ze zm.)
7. Zakupy mogą być dokonywane w placówkach spożywczych GS SCH Osiek sieć Bliski
podczas trwania akcji.
8. Potwierdzając udział w konkursie należy wykonać następujące czynności:
- załączyć czytelne xero dowodu dokonania jednorazowych zakupów produktów
podczas akcji o wartość minimum 100,00 złotych (za wyjątkiem alkoholu,
papierosów)
- na odwrocie dowodu zakupu należy podać: imię i nazwisko, adres (umieszczenie tych
danych na dowodzie zakupu jest jednocześnie zgodą na ich przetwarzanie w celach
marketingowych GS „SCH” Osiek – zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. Zm.)
- zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:
"Dlaczego warto kupować w "Śieci Bliski" Wyżej wymienione materiały spiąć lub włożyć w kopertę i wrzucić do urny ustawionej w
sklepie do dnia 21.04.2023 do godziny zamknięcia sklepu.
9. Brak danych, niepełne dane lub nieczytelne dane uczestnika, wykluczają uczestnika z
możliwości zdobycia nagrody.
10. Nagrody zostaną rozlosowane spośród osób, którzy spełnili następujące warunki:
- oddali do urny materiały zawierające potwierdzenie dokonania jednorazowych
zakupów produktów podczas akcji o wartość minimum 100 złotych;
- oraz udzielili odpowiedzi na pytanie konkursowe.
- okazać oryginał dowodu zakupu.
11. Nagrodami w akcji są 2 bilety do kina Cinema City. Nagrodzonych zostanie 35 osób.
12. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i rozstrzygnięciem czuwać będzie Komisja w
składzie:
- Ewa Janus Sobecka
- Barbara Apryas
13. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zastrzeżeniu.
14. Zwycięzcy wrażają zgodę na opublikowanie ich imienia i nazwiska na tablicy ogłoszeń w
sklepie oraz na profilu Facebook firmy. Nagrody będą do odbioru do 30.04.2023 w
siedzibie GS SCH Osiek ul. Kościelna 3, 32-608 Osiek.
15. Podczas odbioru biletów Uczestnik zgodność danych osobowych potwierdza dowodem
tożsamości.
16. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie powoduje utratę prawa do nagrody i
powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
17. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani rzeczowego.
18. W akcji zostaną nagrodzeni również pracownicy 1 placówki spożywczej GS SCH Osiek,
w których zostanie zebrana największa ILOŚĆ uczestników.
18. Ochrona Danych Osobowych
- Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez
uczestników jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 32-608 Osiek, ul.
Kościelna 3.
- Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez administratora zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanej dalej
RODO) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018 poz.1000)
- dane uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w
następującym celu; na podstawie art.6 ust.1 pkt a; RODO w celu umożliwienia
uczestnictwa w konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, w tym
ogłoszenia na profilu facebook firmy wyników konkursu i wskazania jego
zwycięzców, wydawania nagród w konkursie.
- poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
przez niego w związku z uczestnictwem w konkursie danych osobowych przez ww.administratora oraz organizatora ww. celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie,
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, w tym ogłoszenia na profilu facebook
firmy wyników konkursu i wskazania jego laureatów, wydawania nagród w konkursie,
w ww. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.
- każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu
do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do
cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania tej zgody.
- podanie przez uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne,
jednakże niezbędne do wzięcia przez uczestnika udziału w tym konkursie.
- cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu
uniemożliwia jednak dalsze branie udziału w konkursie lub wydanie nagrody.
- przetwarzane kategorie danych osobowych uczestników to imię i nazwisko, adres
zamieszkania, zaś w przypadku laureata konkursu także nr pesel i nr dowodu
osobistego.
- dane osobowe uczestników nie będą przekazywane innym organom.
- dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 30 dni od daty wydania
nagród.
- regulamin konkursu dostępny w siedzibie organizatora i na stronie internetowej
www.osiek.spolem.org.pl